Vanaf 1 november 2017 maakt de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor de taalkennisvereiste.

Huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Dit is hetzelfde niveau dat al bij de taalbereidheidsvoorwaarde gold.

De taalkennisvereiste is een huurdersverplichting. De inschrijving, toewijzing of toetreding kan niet geweigerd worden omdat een kandidaat-huurder niet voldoet aan de basistaalvaardigheid Nederlands.

De huurder voldoet aan de huurdersverplichting als één van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • het stond voor de verhuurder manifest vast of hij stelde met toepassing van artikel 30ter vast dat de huurder bij de inschrijving voor een sociale huurwoning of de toelating van de huurder tot de woning of de toetreding van de huurder tot de huurovereenkomst beschikte over de basistaalvaardigheid Nederlands;
 • de verhuurder verkrijgt via de Kruispuntbank Inburgering of van de huurder een van de volgende documenten:
 1. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau;
 2. een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
 3. een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname;
 4. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de organisaties die belast zijn met de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;
 5. het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
 6. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;
 7. een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands;

Een (kandidaat-)huurder kan gratis lessen volgen bij het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs. U kan hiervoor terecht bij:

 • het agentschap Integratie en Inburgering

Contactpunt Sint-Truiden: Zoutstraat 46 – 3800 Sint-Truiden

Tel. 011/59.89.91 of GSM 0475/65.13.67 – Email: hasselt.zuid@integratie-inburgering.be

 • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw
 • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw
 • Huis van het Nederlands Brussel vzw

Indien de huurder, na verloop van één jaar na toewijzing of toetreding, nog steeds niet voldoet aan de taalkennisverplichting, dan wordt zijn dossier doorgestuurd naar de toezichthouder en kan de huurder een administratieve geldboete opgelegd worden!

nst nieuws wijziging – Taalkennisvereiste