Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw huurpremiestelsel. Hier kan je de brochure met de huidige regelgeving raadplegen.

Diende je een aanvraag in voor 1 mei 2019? Vanaf 1 mei 2020 is de nieuwe berekeningswijze ook van toepassing op jouw dossier. Tegelijkertijd kijkt Wonen-Vlaanderen na of je nog aan alle voorwaarden voldoet. Is dit het geval dan volgt er een herberekening van het huurpremiebedrag in functie van de ligging van jouw woning, jouw recentste gezinsinkomen en het aantal personen ten laste.

Volgens het nieuwe huurpremiestelsel controleert Wonen-Vlaanderen jaarlijks of de kandidaat-huurder nog aan alle voorwaarden voldoet en herberekent de huurpremie. Het agentschap bevraagt het laatst beschikbare aanslagbiljet en de huidige gezinssituatie rechtstreeks bij de authentieke bronnen. Veel kandidaat-huurders ontvangen een hoger bedrag, maar voor sommigen betekent dit een daling of opschorting van hun maandelijkse tegemoetkoming.

In de loop van de komende maanden ontvang je per brief de beslissing met het nieuwe huurpremiebedrag, een uitgebreide toelichting en de vermelding van de volgende jaarlijkse controledatum. Kijk in de brief goed na of het aantal personen ten laste correct is. Indien niet, bezorg ons zo snel mogelijk attesten om het correct aantal te bewijzen: bv. attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen, bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij jou zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij jou verblijven, attestering van een erkende handicap.

Wil je beroep aantekenen tegen de beslissing of heb je vragen over jouw nieuwe huurpremiebedrag? Neem dan contact op met: huurpremie.wonen@vlaanderen.be.

nst nieuws Overgangsregeling voor bestaande huurpremies