Kom ik in aanmerking?


Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen.

 • Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van de dienst die jou begeleidt binnenbrengen.
 • Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar echtgeno(ot(e) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale (gezamenlijk) inkomen als je inschrijft in 2021:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2021
Alleenstaande 25.557 euro
Alleenstaande met handicap 27.698 euro
Anderen 38.335 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.143 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog was, maar sindsdien je inkomen gezakt is onder de maximumgrens. We kijken we naar je huidig inkomen van de laatste 3 maanden;
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

Eigendom

Je kunt je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

In bepaalde gevallen dien je de woning in kwestie te vervreemden binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning. Bij vragen kan je ons contacteren en dan bekijken we je dossier samen.

Let op: Eigendom in het buitenland is verboden. Bij vermoeden van fraude bij huurders zal er een onderzoek opgestart worden, mogelijk met huurbraak en terugbetaling van de sociale voordelen tot gevolg.

Taalkennisvereiste

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien je bij inschrijving als kandidaat-huurder nog niet beschikt over dit niveau verwijzen we je door naar het Agentschap Integratie & Inburgering.

Heb je het basisniveau Nederlands niet na 1 jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een geldboete opleggen en krijg je, indien nodig, een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau moet behalen.

Brochure Taalkennisvereiste

 

Ik wil huren Kom ik in aanmerking