Historiek Nieuw Sint-Truiden


cv Nieuw Sint-Truiden: 1921 tot heden een historiek van 90 jaar sociale huisvesting

We lezen in de eerste pagina’s van het verslagboek van de vennootschap:

“7 oktober 1921 – De algemene vergadering, bijeengeroepen volgens den wensen der wet, na afkondiging in de gazetten, opplakken van plakschriften, neemt de statuten der nieuwe samenwerkende maatschappij “Nieuw Sint-Truiden”, na lezing aan, ondertekent ze en iedereen stort zijne onderschreven aandelen. Daarna neemt de E.H. Van Oost het woord en zegt dat de stichting zal plaats hebbende op een éérsten vrijdag der maand, eenen feestdag van O.L. Vrouw Rozenkrans, hij voorstelt de maatschappij te plaatsen onder de bescherming van het Heilig Hart en Onze L. V., om alzo Gods zegen over ’t werk van menschlievendheid dat wij gaan beginnen, te trekken.”

De E.H. Lambertus Van Oost, pastoor van de parochie Sint-Pieter, één van de stichters, zou tevens de eerste voorzitter van de maatschappij worden.

Reeds van bij de start in 1921 waren er direct grootse plannen voor de ontwikkeling van een wijk op het Gorsumveld: oorspronkelijk voorzag men in de voorontwerpfase de bouw van 419 woningen.

Uiteindelijk werden er in totaal 216 woningen gebouwd.

Door het restant niet direct te bouwen bleef deze eerste wijk wat afgezonderd liggen ten noorden van het centrum.

Op het einde van diverse straten werden tal van ‘winkeliershuizen’ voorzien. Deze winkelhuizen werden allemaal openbaar verkocht.

Na de bouw van al deze woningen was het evenwel nog lang wachten op de aanleg van de wegen, riolering, waterleiding en verlichting. In de verslagen van de raad van beheer van destijds kunnen we lezen: “De bewoners beweerden te wonen in de verwoeste gebieden.”

Omdat de situatie zo slecht was, werd in volle winter in het jaar 1925 – assche – gestrooid op het voetpad.

In 1926 werd de kade voor een tramhalte gebouwd, de electrische leiding en de gasleiding gerealiseerd en de wegenis afgewerkt. Er woonden toen ca 1.473 mensen op de Tuinwijk.
Een volgende fase van 32 woningen in 1927 moest meer aansluiting brengen tussen de vorige wijk en het stadscentrum.

Op 27/4/1929 meldt het verslag van de beheerraad: “wij mochten ons verheugen in het feit dat in de naaste nabijheid der Tuinwijk een stuk grond aangeworven werd door de EEPP Augustijnen, welke zinnens zijn aldaar eene stichting te verwezenlijken voor hunnen orde en binnen enkele jaren zullen overgaan tot het oprichten eener kerk, scholen en patronaat.”
Begin 1930 vermeldt het verslagboek ook al dat “de maatschappij werd voor het eerst geconfronteerd met een aanvraag tot het bouwen van bijhorigheden. Dit probleem zal een blijvende kwelling zijn in lengte van jaren”.
In 1928 werd het goed Bollingh aangekocht, gelegen achter de Sint-Gangulfuskerk. De Truiense aannemer Frans Claes bouwde er in opdracht van de huisvestingsmaatschappij 43 woningen, die in 1931 werden opgeleverd.
De aannemer Jean Greven bouwde er het volgende jaar nogmaals 8 winkeliershuizen bij
De tuinwijk werd nogmaals uitgebreid met 36 woningen en 3 winkeliershuizen.

Met dit project werd de kaap van 300 gebouwde woningen overschreden. Hiervan waren er in 1934 al 212 verkocht.

De economische crisis liet zich voelen en de verkoop viel praktisch stil – ook nu lezen we weer in de notulen:

  • “bij vele gezinnen is de toestand zorgwekkend (1932)”
  • “de inning der huurgelden is een zeer delikate kwestie geworden (1933”)
  • “de inning der huurgelden heeft grote krachtinspanningen geëist (1936)”

In 1937 lijkt de woningnood voorbij:

“Het niet volledig verhuren van de huizen vindt zijn oorsprong in het feit dat er thans te Sint-Truiden geen woningnood meer bestaat, maar dat er eerder een overvloed van huizen is ter oorzake van de oprichting van tal van huizen door particulieren en aannemers. Uit dien hoofde blijft het voor de maatschappij alleszins voorlopig uitgesloten nog meerdere huizen te bouwen (5/4/1937).”

De oorlogsjaren brachten een onderbreking in de bouwactiviteit.

Bij gebrek aan financiële middelen beperkte de activiteit van de huisvestingsmaatschappij zich grotendeels tot het innen der huurgelden.

De oorlogsjaren (mobilisatie, de vlucht, het krijgsgevangenschap) waren echter zeer bepalend voor de huurachterstal. Tijdens de maanden mei-juni-juli 1940 betaalde niemand huurgelden.

In 1942 bedroeg de globale huurachterstal 95.306 belgische frank.

Vrij snel evenwel na de oorlog hernam het bestuur zijn taak.

In 1950 werden nogmaals 26 woningen gerealiseerd in de Tuinwijk, nl de “Blok 26” op de hoek van de toenmalige Sportpleinstraat, de Sinterklaasstraat en de Grevensmolenweg.

In 1953 werd de bouw voltooid van 63 woongelegenheden op gronden aan de Halmaalweg. Ook hier werden er weer 4 winkelhuizen gebouwd. Deze Halmaalwijk werd gerealiseerd door de aannemer nv Constructo-Limburg uit Sint-Truiden. In deze wijk werden ook de eerste 4 “duplex-woningen” gebouwd.

Een volgende wijk ontstond enkele jaren later rond de Koekesteeg. Hier werden in 1955 in totaal 122 woningen (waarvan weer 4 winkelhuizen) gebouwd, nl. de Koekewijk. In deze wijk werden toen reeds de eerste 6 woningen, specifiek voor senioren, gebouwd.

Met de bouw van de Koekewijk bedroeg het aantal gebouwde woningen meer dan 500.

In de jaren 1963-1965 werd de wijk Kleine Brede Akker gerealiseerd: 151 huurwoningen en dit maal ook 31 koopwoningen. Het betrof hier 31 woningen die ‘op plan’ voorafgaand aan de bouw verkocht werden aan kandidaat-kopers.

Uit de notulen van de huisvestingsmaatschappij bleek bij de toewijzing van de wijk Kleine Brede Akker dat er nog steeds een woningtekort was: “er menigvuldige krotwoningen zijn, welke nog steeds in soms mensonwaardige omstandigheden betrokken zijn” en gelet op de vestiging van nieuwe industrieën in het industriegebied te Sint-Truiden (23/4/1966).

Hierop besliste de maatschappij tot het uitwerken van de plannen voor een volgende nieuwe grote wijk.

Einde van deze periode werd in 1968-1970 de wijk Grote Brede Akker gebouwd: 145 huurwoningen en 75 koopwoningen. In deze wijk werden ook een 8-tal woningen aangepast voor rolstoelgebruikers voorzien.

1970 – de 750-ste woning werd gebouwd en de 400-ste woning werd verkocht

Het secretariaat van de maatschappij werd einde jaren 1960 van de woning van de zaakvoerder overgebracht naar een huurwoning in de Sint-Trudostraat.

Wat men zich dient voor te stellen bij “secretariaat” blijkt uit de verslaggeving: “overwegende dat de vennootschap slechts beschikt over de helft van een schrijfmachine, de helft van een rekenmachine, …”

Begin 1970-71 werd de wijk Grote Brede Akker met dezelfde architect en aannemer uitgebreid met een volgende fase van 100 huurwoningen.

Met deze wijk werd de kaap van 1.000 gebouwde woningen in 1971 overschreden.

1973 – de 500-ste woning werd verkocht

In 1977 werd er begonnen aan de bouw van de wijk Guvelingenveld. Het betrof hier een grote wijk van 222 huurwoningen en 50 koopwoningen.

De start verliep echter niet zoals verhoopt: na uitvoering van de funderingen van de eerste 10 woningen ging de aannemer failliet en diende de huisvestingsmaatschappij over te gaan tot het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding, hetgeen een vertraging van ca 2 jaar betekende.

1980 – de 1.250-ste woning werd gebouwd

Door het alsmaar groeiende patrimonium werd in 1978 overgegaan tot de aanwerving van de eerste full-time bediende.

De huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden, die tot dan enkel actief was geweest in de stad Sint-Truiden, breidde haar werkgebied uit tot de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken.

De jaren 1981-1990 kenmerkten zich tevens als de jaren waarin de bouw van sociale woningen een absoluut dieptepunt kende omwille van gebrek aan financiële middelen.

Op 13/11/1981 werd het kantoor van de Sint-Trudostraat overbracht naar een groter huurpand op de Gorsemweg 41A te Sint-Truiden.

Realisaties voor deze periode:

1985: Rusthofplein: het betrof hier de afbraak van de eerste 4 woningen uit de periode 1921 en de vervangingsbouw van 4 nieuwe woningen

In 1985 werd de eerste medewerker aangeworven die zou instaan voor het technisch onderhoud van de woningen.

1987 – 1988: de realisatie van een eerste project in de deelgemeenten van Sint-Truiden: 16 woningen in Velm, Battelestraat.

De huisvestingsmaatschappij kon in die periode tevens bouwgronden van het Ministerie van Landsverdediging te Wilderen (de zogenaamde militaire wijk) aankopen – een terrein dat uiteindelijk plaats zal bieden aan een 110-tal wooneenheden

Op deze gronden werd een eerste fase van 10 woningen in de Vrijheidslaan gebouwd.

1991 – de 700-ste woning werd verkocht – er waren eind 1991 nog 623 woningen verhuurd

1991: viering 70 jarig-bestaan en tevens inhuldiging van de nieuw gebouwde kantoorgebouwen en magazijnen op de Gorsemweg 53 te Sint-Truiden

Deze periode werd gekenmerkt door een heropflakkering van de bouw: weliswaar geen mega-projecten meer maar een opeenvolging van meerdere kleinere en vooral inbreidingsgerichte projecten:

1991: 8 woningen te Sint-Truiden, Duras

1992: 10 woningen te Wilderen, Vrijheidslaan.

In 1992 werd door de huisvestingsmaatschappij ook het eerste appartementencomplex gebouwd: 9 appartementen in de Zonnebloemlaan te Sint-Truiden.

1993: Sint-Truiden, Aalst-dorp: afbraak oud gemeentehuis & bouw van 4 appartementen.

Sint-Truiden Duras: 11 appartementen.

1993: Eerste project binnen de gemeente Nieuwerkerken: 10 woningen te Wijer.

1993: Ook eerste projecten in de gemeente Gingelom:

Gingelom, Dorpskouter: 17 woningen

Gingelom, Borlo: 7 woongelegenheden

Gingelom, Jeuk: 2 appartementen

1993 de huisvestingsmaatschappij kon de gronden en gebouwen van de vroegere fabriek – gieterij Brialmont aankopen. Na afbraak, sanering van de gronden en aanleg van de nodige infrastructuur werden er hier de volgende jaren in totaal 96 woningen gebouwd – de Brialmont-wijk.

1994: Gingelom, Montenaken: 12 wooneenheden.

Gingelom: Niel: 6 wooneenheden.

Gingelom, Kortijs: 3 woningen.

Sint-Truiden, Wilderen, 16 appartementen.

Sint-Truiden, Gorsemweg 46 appartementen.

Dit resulteerde in meer dan 1.500 gebouwde sociale woningen.

1995: 13 oude woningen van de Tuinwijk (1921-1927) werden gesloopt en er werden in totaal 19 nieuwe woningen gebouwd.

1996: Gingelom, Buvingen, 7 woongelegenheden.

Nieuwerkerken, Wijer: tweede fase van 12 woningen in de Nieuwstraat.

Sint-Truiden, Wilderen, 4-de fase van 38 woongelegenheden.

Sint-Truiden, Abdijstraat: omvorming voormalig Rust- en verzorgingstehuis Godelieve tot 53 appartementen.

1996 – 1998

Sint-Truiden, Tramstraat: eerste fases van de wijk Brialmont (sloop van de voormalige gieterij was reeds enkele jaren voordien uitgevoerd): 63 woongelegenheden.

Nieuwerkerken, Binderveld: sloop oud gemeentehuis & bouw van 6 appartementen.

Sint-Truiden, Koekewijk: 53 woningen werden op de gevels na gesloopt en volledig gerenoveerd tot 68 nieuwe wooneenheden.

Er waren nu meer dan 1.750 sociale woningen gebouwd.

1999: Sint-Truiden, Zepperen, Remaclusstraat: 28 woongelegenheden.

2000: Sint-Truiden, Spoorwegstraat 43: aankoop 6 appartementen.

Sint-Truiden, Velm, Sint-Martinusstraat: sloop oud gemeentehuis & bouw van 14 appartementen.

Sint-Truiden, Wilderen, Vrijheidslaan: laatste fase van 20 wooneenheden op de ‘militaire wijk’.

Gingelom, Dorpskouter: 6 seniorenwoningen.

Het personeelsbestand was inmiddels al aangegroeid tot 9 medewerkers.

2001: Sint-Truiden, Steenovenstraat: laatste fases van de wijk Brialmont: 33 woningen.
Sint-Truiden, Groot-Gelmen: bouw van 6 appartementen.

Sint-Truiden, Remaclusstraat: 2-de fase: 17 wooneenheden.

Sint-Truiden, Davidstraat: aankoop 4 appartementen.

Nieuwerkerken, Nieuwe Steenweg: sloop oude boerderij en bouw 9 appartementen.

Einde 2001 waren er meer dan 1.000 woningen verhuurd.

2002: Sint-Truiden, Spoorwegstraat: omvorming van de voormalige brouwerij Meurice tot 16 appartementen.

Sint-Truiden, Gorsemweg 78: bouw van 6 appartementen.

Sint-Truiden, Spiegelstraat & Naamse Vest: afbraak verkrotte panden en realisatie van 32 appartementen & 1 winkelruimte.

De huisvestingsmaatschappij werd tevens voor de realisatie van dit laatste project door de Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) bekroond met de H.I.P. – de Hypoliet (Huisvestingsideëenprijs 2004).

Sint-Truiden, Gelinden-dorp: bouw van 21 appartementen.

Met de vorige realisaties werd de kaap van 2.000 gebouwde sociale woningen overschreden.

2003: Sint-Truiden, Broekwijk: afbraak verkrotte gebouwen en realisatie van een project van 41 appartementen.

Sint-Truiden, Gazometerstraat & Molenstraat: afbraak verkrotte panden en bouw van 18 appartementen.

2004: Sint-Truiden, Wilderenlaan: 11 woongelegenheden.

Gingelom: 17 appartementen en 12 ADL-woningen i.s.m. vzw Ado Icarus: het betreft hier woningen voor zwaar gehandicapte personen waarbij ter plekke door vzw Ado Icarus een 24/7 ondersteuning wordt gegeven aan de bewoners (ADL : activiteiten dagdagelijkse leven).

2005: Afbraak van oude lampkesfabriek ‘Atlas’ in de Vissegatstraat te Sint-Truiden en bouw van 7 appartementen.

Sint-Truiden: Kwadensteenweg: bouw van 39 appartementen, dit in samenwerking met de cv Kleine Landeigendom die op hetzelfde terrein 10 koopappartementen bouwde.

Einde 2005 waren er meer dan 1.200 woningen verhuurd

Het personeelsbestand was inmiddels al aangegroeid tot 15 medewerkers.

2006 – 2008: Sint-Truiden, Diesterstraat & Sint-Gangulfusplein: bouw van 10 appartementen en 2 winkelruimten.
Sint-Truiden, Abdijstraat: bouw van 10 appartementen.

Sint-Truiden, Montenakenweg: realisatie van 17 appartementen in het kader van projecten Wonen-Welzijn (projecten waarbij een samenwerking ontstaat met andere sociale actoren inzake begeleiding van de huurders): dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de vzw Bewust en vzw ’t Heft welke laatste de gronden gratis in erfpacht gaven aan de huisvestingsmaatschappij.

2009- 2010: Sint-Truiden, Zoutstraat: afbraak voormalige brandweerkazerne en bouw van 17 appartementen (dit is een project in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester – Bob van Reeth).
Gingelom, Montenaken, Bosschelllestraat: omvorming voormalig klooster tot 13 seniorenflats.

Sint-Truiden, Velm, Battelestraat: 16 appartementen.

Gingelom, Montenaken, Langstraat: 15 appartementen.

Einde 2009 waren er meer dan 1.400 woningen verhuurd

Medio 2011 geeft de teller van verkochte woningen 740 woningen weer.

2010: Sint-Truiden, Abdijstraat: aankoop 6 bestaande appartementen.
Sint-Truiden, Wilderenlaan: aankoop 2 nieuwbouwwoningen.

Oktober 2011 telt het personeelsbestand 17 medewerkers.

 

Oktober 2011 heeft de huisvestingsmaatschappij 2.268 woningen gerealiseerd. Hiervan worden er nog 1.458 verhuurd.

Op 13 oktober 2011 viert de huisvestingsmaatschappij haar 90-jarig bestaan.

Over ons Historiek Nieuw Sint-Truiden: 1921 – 2011 – negentig jaar sociale huisvesting